TR EN

PARİON HOTEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI
İşetme olarak; kuruluşumuzun devamlılığı ve yaşanılabilir bir dünya için üzerimize düşen çevre, ekonomik ve sosyal sorumlulukların farkında olarak konaklama hizmetlerimize sürdürülebilirlik yaklaşımı ile yaklaşmayı ve sürdürülebilir turizm yönetim sistemini uygulamayı taahhüt etmekteyiz. Bu kapsamda sürdürülebilirlik politikamız;


• Yönetimimiz tarafından, çalışanlarımızın da katılımıyla Sürdürülebilir turizme ve politikasına uyumlu hedefler koymayı, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmayı, düzenli olarak gözden geçirmeyi ve gereken kaynağı sağlamak
• Tüm süreçlerde sürdürülebilirlik etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji, su, satın alma performans değerlerini yükseltmek,
• Sürdürülebilir yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek, tüm birimlere duyurmak, gözden geçirmek ve güncelliğini sağlamak
• Çevresel faaliyetlerimiz ve ilkelerimiz konusunda tüm paydaşlarımızın bilgilendirilmesi ve katılımını sağlamak
• Enerji ve su tüketimini azaltma, enerji ve su verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirme yapmak, bunların uygulanması ve sonuçlarını takip etmek,
• Enerji ve su performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmak, hizmetlerin satın alınması ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılması veya tedarik edilmesini sağlamak,
• Çevre kirliliğinin önlenmesi, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ilgili süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesine katkı sağlamak,
• Doğal kaynaklarımızı etkin kullanmak ve doğal kaynak tüketimini en aza indirmek
• Su tüketimini azaltmak, Su önlemlerini arttırmak
• Atıkları kaynağında azaltmak, Sıfır atık ilkesiyle atıkların geri kazanımını sağlamak,
• Çevremizde yaşayan canlı varlıkların doğal yaşam alanlarının korunmasını sağlamak,
• Çevresel faaliyetlerimiz ve ilkelerimiz konusunda tüm paydaşlarımızın bilgilendirilmesi ve katılımını sağlamak, Çevre dostu ürün kullanımını yaygınlaştırmak
• Yerel/Bölgenin doğal ve kültürel mirasının ilgili misafirlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendirmek,
• Misafirlerimizin tüm geri bildirimlerini değerlendirmek,
• Uymakla yükümlü olduğumuz yasal ve diğer şartlara uyum sağlamak.
• Paydaşlarımızla iş birliği içinde karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmek
• Yönetim Sistemi kapsamındaki hedefler ve amaçlara ulaşmak için insan sağlığını ve insan haklarına uygun mevzuat ve yükümlülükleri yerine getirmek
• Sürdürülebilirlik raporlarımızı paydaşlarımıza düzenli olarak paylaşmak ve sürdürülebilirlik performansını sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmektir.

PARİON HOTEL ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI


İşletmemizde çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz,
Bunun için;


• Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız.
• Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz
• Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz,
• İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız
• Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz,
• Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz,
• Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız
• Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız
• Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız

KALİTE POLİTİKASI MİSYON-VİZYON


KALİTE POLİTİKASI


• İnsan sağlığı, hijyenik koşullar ve çevre bilincini ön planda tutmak
• Yasal gerekliliklere uygun şekilde çalışmak,
• En alt birimden en üst birime kadar tüm çalışanlarımızın bir ekip bilinci ile davranmalarını sağlamak
• Kalite ve hizmette sürdürülebilirlik yönetim sistemi kapsamında müşteri memnuniyetini sağlamak ve kalitemizi sürekli iyileştirmek konusunda tüm çalışanlarımız sorumludur.
• Müşteri beklentilerini sürdürülebilir yönetim sistemi kapsamında en üst seviyede karşılamak.
• Sürdürülebilir turizm için %10 enerji tasarrufu sağlayabilmek
• Günlük arıza giderilme süresini 1 güne düşürmek
• Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynak kullanmayı azaltmayı hedeflemekteyiz
• Misafir anketlerine göre her yıl memnuniyet oranını %90 seviyesinde tutmak
• Planlanan eğitimlerin başarıyla tamamlanması.
• Müşteri şikayet oranlarında %15 düşüş sağlamak.

VİZYONUMUZ


Sürekli gelişme anlayışı içinde müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, güçlü ve güvenilir bir kuruluş olmak ana ilkemizdir. Kalite ve hizmette müşteri memnuniyetini sağlamak ve kalitemizi sürekli iyileştirmek konusunda tüm çalışanlarımız sorumludur. Müşteri memnuniyeti en önemli işimizdir.

MİSYONUMUZ


Faaliyette bulunduğumuz sektörde; bireye, topluma, hukuka saygılı ekonomik ve ahlaki ilkelere bağlı, çevreye duyarlı şekilde müşterilerimizin ve çalışanlarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılamak. Geleceğimiz için sağlam temeller atmak ve müşteri memnuniyeti çalışanlarımızın gönüllü katılımı ile sağlamak için;


• Hizmette verimlilik ve kaliteyi sürekli kılmalıyız
• Hizmet maliyetini düşürerek rekabet gücümüzü arttırmalıyız
• Personellerimizin eğitimlerine önem vermeliyiz.
• Teknolojiye uyum sağlamalıyız
• Doğal çevrenin korunmasına özen göstermeliyiz.
• Kalite konusunda tüm personelin duyarlı olmasını sağlamalıyız

MİSAFİR MEMNUNİYETİ POLİTİKASI


Hizmetlerimiz kapsamında, müşterilerinin isteklerini zamanında ve eksiksiz karşılayan ve bu amaçla müşteri memnuniyetlerinin gerekliliklerini yerine getiren bir kuruluş olarak;


• İnsana saygılı, kurumsal ve sosyal sorumluluk bilinci içerisinde, eşitlik ilkesine bağlı, açık, şeffaf ve güven veren, bilimsel ve yaratıcı düşünen bir kurum olarak; sürekli izleyerek, iyileştirme yaparak devamlı gelişen ve yenilemeyi sağlayan bir yönetim ve müşteri memnuniyeti sistemi örneği vermeyi,
• İnsan odaklı ve müşteri haklarına riayet eden uluslararası normlara uygun fiziki mekânlarda çağdaş hizmet sunmayı,
• Müşteri mahremiyetini en üst seviyede koruyarak, Sürecin her aşamasında müşteriyi bilinçlendirmeyi,
• Müşteri Şikâyetlerini etkin ve verimli şekilde ele alarak Müşteri memnuniyeti artırmaya dayalı olarak gerekli kaynakları sağlamayı, Personel eğitimine gereken önemi vererek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlayarak üstün nitelikli bireyleri içinde barındıran bir kurum yapısı oluşturmayı,
• Yurt içi ve uluslararası kalite programlarını takip ederek, Tüketici hakları ile ilgili yasal ve mevzuata dayalı şartları takip etmeyi,

Taahhüt ederiz

ÇEVREYE DUYARLI, VERİMLİ SATINALMA VE YEREL SATIN ALMA POLİTİKASI

Bu politikanın amacı, işletmemizin enerji performansı ve çevre üzerinde önemli bir etkiye sahip olması beklenen, enerji verimliliği ve çevre duyarlılığı yüksek ekipman, ürün ve hizmetleri satın almasını sağlamaktır. Bu politikanın uygulanması ile daha az enerji tüketimi ve sera gazı salımı gerçekleşecek, çevresel ve ekonomik kazanç artırılacaktır. İşletmemiz, önemli enerji kullanımlarıyla ilgili tüm satın alma faaliyetlerinde asgari olarak enerji performansını dikkate almayı ve enerji kullanımını azaltarak sera gazı emisyonlarını azaltmayı taahhüt eder.

İLKELER


Bu kapsamda yeşil satın alma ilkelerimiz aşağıdaki gibidir:


• Gereksiz satın almayı en aza indirmek
• Atığı en aza indirmek
• Sera gazı emisyonlarını en aza indirmek
• Enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak
• Su verimliliğini en üst düzeye çıkarmak
• Sağlık ve güvenlik unsurlarını en üst düzeye çıkarmak
• Eko-Etiketli/Çevre dostu ürünlerin ve hizmetlerin satın alınmasını sağlamak
• Satın alma süreçlerindeki sürdürülebilirlik fırsatlarına yönelik farkındalığı artıracak eğitimler planlamak
• Adil ticaret fırsatları yaratmak
• Doğal kaynakların tüm süreçlerde verimli kullanımını sağlamalı,
• Döngüsel ekonomi yaklaşımı doğrultusunda süreçlerini yönetmeli
• Yaşam döngüsü boyunca tüm süreçlerinde çevresel boyutların ve etkilerinin kaynağında önlenmesini sağlamalı
• Çevre yönetim sistemini iş süreçlerine ve stratejilerine entegre ederek çevresel risk ve fırsatlarını belirlemeli ve çevresel riskleri en aza indirmek için önlemler almalı
• Ekipman seçimlerinde düşük karbonlu ekonomiye geçiş ilkelerini göz önünde bulundurmalı,
• Faaliyetleri ve tedarikçileri için, çevresel performansı iyileştirmeye yönelik hedefler koymalı, aksiyonları planlamalı, sonuçları takip etmeli ve sürekli iyileştirmeye odaklanmalı
• İklimle ilgili risk ve fırsatları göz önünde bulundurarak, iklim kriziyle mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçişe katkıda bulunmaya yönelik faaliyetler yürütmeli
• Tüm faaliyetlerinde çevre yasal mevzuatların uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamalı,

KADIN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASI


İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.
• Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız
• Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
• Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.
• Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız
• Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız
• Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz
• İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz
• Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız
• Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI


Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.
Bunu sağlamak için;


• Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.
• İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız
• Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz
• Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.
• Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz.
• Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKASI


Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için hedefler belirliyoruz.
Bunun için;


• Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz.
• Hedefler koyar, çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer veririz
• Tüm paydaşlarımızla enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve sonuçlar yaratmak üzere iş birliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile birlikte topyekûn bir farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız
• Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satın almaya ve kullanmaya çalışırız.
• Enerji Yönetim Sistemimizi dokümante etmeyi, tüm departmanlarımıza yaymayı, gerektiğinde güncellemeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz.
• Enerji risklerini veya enerji kısıtı gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir, alınabilecek önlemleri planlarız